Opis programu Nmap


Nazwa

nmap — Narzędzie do eksploracji sieci i skaner portów/zabezpieczeń

Streszczenie

nmap [ <Typ Skanowania> ...] [ <Opcje> ] { <specyfikacja celu> }

Opis

[Uwaga]Uwaga

Dokument ten opisuje Nmap wersji 3.95. Najnowsza dokumentacja jest dostępna w języku angielskim na https://nmap.org/book/man.html.

Nmap (ang. Network Mapper) jest narzędziem open source do eksploracji sieci i audytów bezpieczeństwa. Został zaprojektowany do szybkiego skanowania dużych sieci, ale również działa dobrze w stosunku do pojedynczych adresów. Nmap wykorzystuje niskopoziomowe pakiety IP do wykrywania które adresy są dostępne w sieci, jakie udostępniają usługi (nazwa aplikacji i wersja), na jakich systemach operacyjnych pracują (wersja systemu), jakie typy systemów zaporowych (firewall) są wykorzystywane i dziesiątek innych cech. Nmap jest powszechnie wykorzystywany do audytów bezpieczeństwa, również wielu administratorów sieci i systemów wykorzystuje go wykonywania rutynowych czynności, takich jak inwentaryzacja zasobów sieci, zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i monitorowania systemów oraz ich czasu działania (uptime).

Wynikiem działania Nmapa jest lista przeskanowanych adresów z dodatkowymi informacjami zależnymi od wykorzystanych opcji. Jedną z głównych informacji jest lista interesujących portów. Zawiera ona numery portów wraz z protokołami, nazwami usługi i wykrytym stanem. Stan może zostać opisany jako otwarty, filtrowany, zamknięty, lub niefiltrowany. Otwarty oznacza, że aplikacja na badanym adresie oczekuje na połączenia/pakiety przychodzące na ten port. Filtrowany oznacza, że system zaporowy lub inne urządzenie blokujące ruch sieciowy nie dopuszcza komunikacji do tego portu i z tego powodu Nmap nie jest w stanie określić czy badany port jest otwarty czy zamknięty. Zamknięty port nie posiada aplikacji, która obsługuje komunikację sieciową. Porty sklasyfikowane jako niefiltrowane odpowiadały na zapytania Nmapa, jednak nie było możliwe określenie, czy były one otwarte czy zamknięte. Nmap raportuje kombinacje stanów otwarty|filtrowany i zamknięty|filtrowany jeśli nie jest w stanie określić, który z dwóch podanych stanów lepiej opisuje stan portu. Lista portów może również zawierać informacje o wykrytych wersjach oprogramowania, jeśli została włączona detekcja wersji. Jeśli została wybrana opcja skanowania dostępnych protokołów (-sO), Nmap zamiast listy portów dostarczy informacji na temat dostępności poszczególnych protokołów IP.

Poza listą interesujących portów, Nmap może dostarczyć dodatkowych informacje na temat badanych adresów, takich jak odwrotne nazwy DNS, prawdopodobne systemy operacyjne, typu urządzeń i adresy sprzętowe MAC.

Typowy wynik skanowania Nmapa jest przedstawiony w Przykład 1, „Przykładowe wyniki skanowania Nmapa”. W tym przypadku wykorzystano tylko opcję -A, wykrywającą wersje systemu operacyjnego, -T4 dla szybszego działania i dwa adresy docelowe.

Przykład 1. Przykładowe wyniki skanowania Nmapa
# nmap -A -T4 scanme.nmap.org playground

Starting nmap ( https://nmap.org/ )
Interesting ports on scanme.nmap.org (205.217.153.62):
(The 1663 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
PORT  STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh   OpenSSH 3.9p1 (protocol 1.99)
53/tcp open  domain
70/tcp closed gopher
80/tcp open  http  Apache httpd 2.0.52 ((Fedora))
113/tcp closed auth
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X|2.5.X|2.6.X
OS details: Linux 2.4.7 - 2.6.11, Linux 2.6.0 - 2.6.11
Uptime 33.908 days (since Thu Jul 21 03:38:03 2005)

Interesting ports on playground.nmap.org (192.168.0.40):
(The 1659 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT   STATE SERVICE    VERSION
135/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
139/tcp open netbios-ssn
389/tcp open ldap?
445/tcp open microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds
1002/tcp open windows-icfw?
1025/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
1720/tcp open H.323/Q.931  CompTek AquaGateKeeper
5800/tcp open vnc-http   RealVNC 4.0 (Resolution 400x250; VNC TCP port: 5900)
5900/tcp open vnc      VNC (protocol 3.8)
MAC Address: 00:A0:CC:63:85:4B (Lite-on Communications)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows XP Pro RC1+ through final release
Service Info: OSs: Windows, Windows XP

Nmap finished: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 88.392 seconds


Najnowszą wersję Nmapa można pobrać z https://nmap.org/. Najnowsza wersja dokumentacji man jest dostępna pod adresem https://nmap.org/man/.